Contacteer ons vrijblijvend voor advies en/of offertes!

Openingsuren: ma - vr tussen 8:00 & 17:00

CONTACTEER ONS 

 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van DOMOTECNO BV met maatschappelijke zetel te Sint-Truidensesteenweg 340, 3300 Tienen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0823.354.608.

Artikel 1 – Toepassingsgebied


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten welke door Domotecno BV werden aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 2 – Offertes


Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Op onze offertes worden betalingsvoorwaarden gesteld waarbij de klant akkoord gaat met deze betalingsvoorwaarden na ondertekening. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door schriftelijke bevestiging van de offerte door de klant waarbij de ondertekende offerte digitaal doorgestuurd wordt naar ons of in tweevoud opgemaakt wordt op papier. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Duur & Beëindiging van de overeenkomst


Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 4 – Prijs, Betaling & Facturatie


Al  onze facturen worden digitaal verzonden tenzij anders door de klant aangegeven.  

Voorschotfacturen worden opgemaakt indien dit zo vermeld staat op de offerte die ondertekend werd door de klant. Deze voorschotfacturen zullen opgemaakt worden waarbij de eerste voorschotfactuur gelijkgesteld wordt aan 35% van het offertebedrag. Alle benodigde materialen zullen pas in bestelling genomen worden door ons wanneer dit eerste voorschotfactuur betaald is. Een tweede voorschotfactuur zal gelijkgesteld worden aan 50% van het offertebedrag waarbij plaatsing van de materialen pas zal plaatsvinden indien dit tweede voorschotfactuur betaald wordt. 
De slotfactuur voor de resterende 15% zal toegestuurd worden wanneer de werken klaar zijn. De slotfactuur kan ook  nog de bijkomende werken bevatten bovenop de resterende 15% van het offertebedrag indien deze hebben plaatsgevonden. 


Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders gedefinieerd of uitstel wordt toegestaan. Wij verzoeken u vriendelijk het openstaande bedrag vóór de vervaldatum over te schrijven op ons rekeningnummer met vermelding van het factuurnummer. Het rekeningnummer vindt u steeds bovenaan elke factuur.  

In geval op de vervaldag van de factuur de betaling niet heeft plaats gevonden, behoudt de ondernemer zich het recht over te gaan tot de vordering van de hoofdsom, verhoogd met een schadevergoeding forfaitair gelijk aan 11% van het factuurbedrag, plus nalatigheidsinterest in de vorm van administratieve kosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.  Administratieve kosten zijn gelijk aan een waarde van € 75.00 excl, en stijgen met een interest van 1%  per begonnen maand dat deze factuur onbetaald blijft, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand.


Betwistingen dienen binnen de drie werkdagen na verzending van de factuur per mail en/of aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. 


Bij vragen over de factuur, gelieve ons te contacteren via boekhouding@domotecno.be met vermelding van uw factuurnummer in het onderwerp.Artikel 5 – Aansprakelijkheid


Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 6 – Klachten, Bevoegdheids - en rechtskeuzebedingen


Klachten over de werken, of ontevredenheid over eender welk onderwerp aangaande werk in uitvoering door Domotecno. BV dienen binnen de drie werkdagen kenbaar gemaakt te worden aan ons, zodat wij samen binnen een aanvaardbare termijn tot een oplossing kunnen komen. Betwistingen over facturatie dienen binnen de drie werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven en/of via email naar boekhouding@domotecno.be aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid. 


Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Domotecno BV behoudt zich dus het recht voor ieder geschil, voortvloeiende uit het onderhavige contract, voor te leggen aan de rechtbank van zijn rechtsgebied.


Artikel 7 – Eigendomsrecht & Eigendomsvoorbehoud


Onze website, logo's, teksten, foto's, namen in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zo is het niet toegestaan onze teksten, foto's, tekeningen, logo, .. e. d. te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 

Eveneens verbindt de klant zich ertoe geen andere samenwerkingen aan te gaan met personeel van Domotecno BV indien deze samenwerking niet onder Domotecno BV zal doorgaan. 

Onder deze clausule wordt eveneens verstaan dat alle gebruikte materialen juridische eigendom blijven van Domotecno BV tot deze volledig betaald zijn. Domotecno BV behoudt zich het recht materialen terug te vorderen indien deze reeds geleverd zijn maar de facturen niet betaald worden.


Artikel 8 – Privacy & Vertrouwelijkheid 


Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene verordening Gegevensbescherming. Wij verplichten ons ertoe uw persoonlijke informatie niet te delen met derden, tenzij met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 9 – Overmacht  


In geval van overmacht zijn wij niet gebonden aan de contractuele verplichtingen. Wij kunnen ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze contractuele verplischtingen geheel of gedeeltije verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar zijn niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen , storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, natuurrampen, het onbeschikbaar zijn van de website of telefoonlijn, niet of niet tijdige levering van materialen door toedoen van de leverancier.